hlavní menu
o autorovi stránek

nejnovější příspěvky
do diskuse:


Břetislav 2020-11-27 22:00:26 Zajímavé BP a DP: Kontrola funkčnostiPřehled učebnic pro 6.-9. ročník ZŠ -- Nová škola: matematika


Břetislav Fajmon + studenti 1 . a 2. ročníku Pedagogické fakulty, obor Matematika pro ZŠ, 2. stupeň, 13.2.2019

Následující přehled shromažďuje základní informace (o obsahu učiva) u nové série učebnic pro ZŠ, 6.-9. ročník, a první čtyři ročníky osmiletého gymnázia. Jedná se o sérii šestnácti učebnic, u které se předpokládá tempo čtyři učebnic za rok u nižších gymnázií, nebo vybrané učebnice u základních škol. Návaznost jednotlivých učebnic je schematicky znázorněna zde na obrázku (je možné, že některé dílčí návaznosti ještě dojdou změny, protože v průběhu vydávání dílů pro 9. ročník došlo k nějakým změnám doporučeného pořadí jejich výuky; jasno bude ke konci roku 2019). Dosud vyšlo třináct dílů této série, ale pro školní rok 2019-2020 se předpokládá, že budou k dispozici už i tři poslední díly série.

Základní charakteristika série

Zhruba dvacet let po vydání série 17 učebnic matematiky pro nižší gymnázia (Herman, Chrápavá, Jančovičová, Šimša) a série 12 učebnic pro 6.-9. ročník ZŠ (Odvárko) vychází (mimo další dílčí učebnice matematiky na této úrovni) další mohutná série 16 učebnic matematiky -- série Nová škola: matematika (2012-2019).

Edice Nová škola (www.nns.cz) si klade za cíl vydat moderní učebnice pro novou generaci dětí, a to nejen v matematice, ale v řadě předmětů probíraných na základní škole. Rysem učebnic je mnohem větší barevnost, pestrost úloh, a zejména lepší pokrytí změny osnov pro 2. stupeň základních škol, ke kterým za posledních 20 let došlo. K učebnicím jsou vydána i dvd pro interaktivní tabule, tj. celý základní výklad je možné vést elektronicky. Další prvky:
 • Výklad každého z 16 témat je veden značně elementárně, celý výklad nové látky lze z učebnice dobře nastudovat i v případě nepřítomnosti žáka ve škole.

 • Jedná se vlastně o 32 učebnic, nikoli o 16, protože ke každé výkladové učebnici ještě žák potřebuje pracovní sešit. Výkladové učebnice jsou krátké, cca o 60 stranách, formátu A5, kdežto pracovní sešity s řadou úloh jsou obsáhlejší, formátu A4.

 • Pracovní sešity obsahují jednak série úloh, které žáci počítají ve vyhrazeném prostoru za zadáním, jednak série úloh, z nichž vyučující vybírá úlohy pro další procvičení, ale pro jejich řešení už místo není vyhrazeno a žáci je musí řešit do svých školních sešitů. A třetí typ úloh jsou náročnější úlohy určené pro nadané studenty, kteří už úlohy předchozích dvou typů vypracovali a mají ještě čas na další úlohy.

 • Jako další motivační prvek jsou součástí pracovního sešitu i hádankové či pátrací úlohy: vyřešení několika dílčích úloh poskytuje teprve zadání či vodítka pro nalezení řešení u další úlohy.

 • Série dbá na mezipředmětové vztahy, nejzajímavějším rysem je možná výuka matematické terminologie v němčině a angličtině -- v zápatí většiny stránek (kromě úvodních stránek kapitol) výkladové učebnice je překlad jednoho matematického termínu do angličtiny a němčiny, tj. v jedné učebnici je cca 50 slovíček, v celé sérii tedy cca 800 slovíček, tj. žáci po absolvování této série mají velmi dobrý základ matematické terminologie v němčině i angličtině (pravděpodobně nebude hodnoceno v matematice, ale aktivní studenti mají možnost rozvíjet se i v tomto směru).
V neposlední řadě, kromě zkušeností ve výuce na druhém stupni základních škol a na nižším stupni gymnázií mají autoři zkušenosti i s psaním učebnic -- Peter Krupka je spoluautorem dvoudílné sbírky úloh z matematiky pro žáky ZŠ. Tj. nejedná se o první učebnici matematiky z dílny těchto autorů, což je dalším dílčím ukazatelem toho, že série Nová škola: Matematika by mohla být velmi dobrou sérií učebnic matematiky pro druhý stupeň ZŠ v následujících dvaceti letech.

Přehled obsahu jednotlivých dílů

Číslování série šestnácti dílů učebnice Nová škola: matematika pro 6.-9. ročník je vedeno podle doporučeného pořadí učebnic při výuce. Stručný přehled obsahu jednotlivých dílů (s poukazem na jednu či dvě zajímavé či nadstandardní úlohy u většiny témat) připravili studenti Pdf MUNI:
 1. Desetinná čísla.

 2. Kladná a záporná čísla.

 3. Dělitelnost: včetně práce s množinami a operací průniku a sjednocení množin.

 4. Základy geometrie: bod, přímka, polopřímka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník, základní tělesa (hranol, jehlan, válec, kužel).

 5. Souměrnosti: shodnost trojúhelníků, osová souměrnost, středová souměrnost.

 6. Zlomky, poměr.

 7. Procenta, trojčlenka: měřítko mapy, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, trojčlenka, procenta, promile.

 8. Rovinné útvary: vnitřní úhly trojúhelníku, trojúhelník rovnostranný a rovnoramenný, kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná, střední příčka trojúhelníku, výška a obsah trojúhelníku, těžnice a těžiště trojúhelníku, obvod a obsah trojúhelníku.

 9. Výrazy a rovnice I: mocniny, odmocniny, mohočleny, rovnice.

 10. Hranoly a válce: (Výpočetní témata:) čtyřúhelníky a mnohoúhelníky, konvexní mnohoúhelníky, objem a povrch hranolu, Pythagorova věta, obvod a obsah kruhu, povrch a objem válce.

 11. Konstrukční úlohy: kružnice a kruh jako množina bodů dané vlastnosti (pojem vzdálenosti), konstrukce trojúhelníku, rozbor úlohy a popis konstrukce, Thaletova kružnice.

 12. Výrazy a rovnice II: učebnice už vyšla, dosud není zpracována.

 13. Úměrnosti a funkce: učebnice už vyšla, dosud není zpracována.

 14. Podobnost a funkce úhlu: učebnice už vyšla, dosud není zpracována.

 15. Jehlany, kužely, koule: učebnice už vyšla, dosud není zpracována.

 16. Finanční matematika: učebnice ještě (2023) nevyšla.


Diskuse:
Jméno:   

Váš email (nebude zveřejněn, slouží pouze ke kontrole hesla)

Heslo, které jste obdržel/a při registraci:

(Registrovat se / zapomněl/a jste heslo)

Váš vzkaz: